REGULAMIN SERWISU PRACA-TYMCZASOWA.PL
 

1. Serwis PRACA-TYMCZASOWA.PL (zwany dalej Zleceniobiorcą) jest serwisem ogłoszeniowym służącym do publikacji ofert pracy przez Zleceniodawców.


2. Sposoby publikacji ofert:
               - samodzielnie przez Zleceniodawcę przy wykorzystaniu formularzy i narzędzi dostępnych w    
                 panelu użytkownika,
               - za pośrednictwem pracownika serwisu poprzez przesłanie treści drogą elektroniczną,
               - za pośrednictwem pracownika serwisu przez zlecenie telefoniczne.

3. Ogłoszenia powinny być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także nie mogą naruszać dobrych obyczajów i dóbr osobistych osób trzecich. Serwis PRACA-TYMCZASOWA.PL nie wyraża zgody na publikację treści reklamowych, linków i adresów internetowych serwisów konkurencyjnych bez jego zgody wyrażonej na piśmie. W przypadku naruszenia tych wymogów, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do edycji ogłoszenia lub jego natychmiastowego usunięcia.

4. Zamieszczając ogłoszenie w serwisie lub wyrażając zgodę na jego zamieszczenie przez pracownika serwisu PRACA-TYMCZASOWA.PL  Zleceniodawca składa równocześnie zapewnienie o prawdziwości podanych przez niego danych.

5. Dopuszczalne jest zamieszenie tylko jednego ogłoszenia dotyczącego tej samej oferty zatrudnienia, przez tego samego Zleceniodawcę. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia, za szkody wyrządzone posługiwaniem się przypisanego mu loginu i hasła, a także za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich wskutek publikowanych przez niego ogłoszeń.
 
6. Rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika w serwisie PRACA-TYMCZASOWA.PL jest usługą bezpłatną, a warunki płatności za publikację i promocję ogłoszeń określa aktualny cennik.


7. W celu podniesienia skuteczności zamieszczanych ogłoszeń Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do ich publikacji w dowolnych mediach, o ile nie wiąże się to z żadnymi kosztami po stronie Zleceniodawcy.

8. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie mogą być automatycznie publikowane na stronach portali współpracujących z serwisem PRACA-TYMCZASOWA.PL. 

9. Zabrania się zamieszczania ofert, które uzależniają zawarcie przez pracodawcę umowy z kandydatem od uiszczenia przez tego ostatniego jakichkolwiek opłat. 

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umożliwienia Zleceniodawcom zamieszczania w serwisie przygotowanych przez nich ofert. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia, opóźnienia czy uniemożliwienie publikacji ogłoszenia z przyczyn od niego niezależnych. 

11. Zleceniobiorca jest uprawniony do usunięcia ogłoszenia Zleceniodawcy w przypadku ustalenia, iż jest on nierzetelnym pracodawcą, że ogłoszenie jest fikcyjne, że zawarcie umowy może stwarzać zagrożenie dla potencjalnego pracownika, a także jeśli narusza ono przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu bądź dobra osobiste osób trzecich. 

12. Zleceniobiorca ma prawo wstrzymania lub usunięcia ogłoszenia w przypadku gdy ustali, iż dane podane podczas rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności lub wiarygodności.

13. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych przez Zleceniodawców.

14. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

15. Administratorem serwisu jest: 

      PRACA-TYMCZASOWA.PL
      ul.. Łukasińskiego 42a
      71-215 Szczecin, PL
     biuro@praca-tymczasowa.pl